De verkoop van onze CO2-certificaten is gestart! U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie. Onderaan de pagina vindt u alle contactinformatie.

Maak kennis met Valuta voor Veen:

 

Minister Schouten over VvV:

Over ons

PlatformCO2neutraal is hét platform om uw CO2-uitstoot regionaal en betrouwbaar te compenseren. Voorheen stond het bekend onder de projectnaam ‘de Koolstofbank’. Het is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties die zonder winstoogmerk CO2-certificaten op dit platform beschikbaar stellen voor burgers, bedrijven en overheden. Hier komt aanbod en vraag bij elkaar; aanbieders  – afnemers. U kiest het project dat het beste bij u past en selecteert zelf de regio waar u wilt compenseren.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) borgt de kwaliteit van de CO2-certificaten, zodat de markt erop kan vertrouwen dat de
emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat ook daadwerkelijk is behaald. SNK heeft hiervoor een set aan regels en methoden vastgesteld.

CO2-uitstoot vanuit de Nederlandse veenweidegebieden wordt verminderd door het waterpeil in veengebieden omhoog te brengen. Deze peilverhogingsmethode is vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt en van toepassing op veenweidegebieden met een voldoende dik veenpakket (‘puur veen’). De peilverhogingsprojecten hebben een duur van 10 jaar. Op de afgesproken resultaten vindt monitoring plaats.

Zij gingen u voor:

XT Orange®:

“Je ziet direct de resultaten. Het is meetbaar en controleerbaar. We zijn dan ook blij met onze aankoop van Valuta voor Veen CO2-Certificaten.”, Aldus René van Glabbeek van XT Orange®.
 

Lees meer

“Je ziet direct de resultaten. Het is meetbaar en controleerbaar. We zijn dan ook blij met onze aankoop van Valuta voor Veen CO2-Certificaten.” Een man met een missie is een passende omschrijving voor René van Glabbeek van XT Orange®. Op eigen kracht heeft het innovatieve palletverpakkingsbedrijf de CO2-voetafdruk van haar verpakkingsproduct met 70% teruggebracht. Maar ze gaan voor de 0. Daarom heeft XT Orange® certificaten aangeschaft van boer Sjoerd Miedema. Een prachtige Samenwerking.

Foto: René van Glabbeek van XT Orange® en boer Sjoerd Miedema.

albelli:

“Binnen 3 jaar in de eigen branche marktleider in sustainability”. albelli, nationaal en internationaal bekend van haar fotoproducten voor consumenten, zet vol in op meer duurzaamheid.
 

Lees meer

“Binnen 3 jaar in de eigen branche marktleider in sustainability”. albelli, nationaal en internationaal bekend van haar fotoproducten voor consumenten, zet vol in op meer duurzaamheid. De organisatie werkt actief aan een lagere C02voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt kiest albelli voor vrijwillige compensatie en realiseert daarmee voor dit jaar voor het eerst een CO2 neutrale voetafdruk. Een recent voorbeeld hiervan is Valuta voor Veen waarbij CO2-certificaten van biologische boer Sjoerd Miedema zijn gekocht. Via peilverhoging in zijn veenweiden zorgt hij voor minder CO2uitstoot uit het veen. Voor elke ton vermeden uitstoot krijgt hij een certificaat. Door de aankoop wordt de Friese veenweideboer beloond voor zijn maatschappelijke inspanningen en draagt albelli positief bij aan klimaat, landschap, natuur en landbouw.

Foto: Serge Willemse & Jeffrey Storm van albelli

De Fryske Marren:

“We hebben samen met alle overheden in Nederland afgesproken om vanaf januari 2015 duurzaam in te kopen. Dit geldt ook voor het energiegebruik. Met het kopen van deze bewijzen maken we een mooie stap in het verduurzamen van onze gemeente.”

Lees meer

Mooie stap van de Gemeente De Fryske Marren. Recent heeft de gemeente CO2-certificaten Valuta voor Veen aangekocht van een lokale veenweideboer. Met deze certificaten vergroent de gemeente een deel van haar gasverbruik. Dankzij de aankoop kan de boer het waterpeil in zijn veenweiden verhogen. Voor de extra kosten ontvangt hij op deze manier een vergoeding. Een hoger waterpeil leidt tot minder CO2-uitstoot en dat is goed voor het klimaat. Ook voor de weidevogels en de natuur is een hoger peil positief.

Wethouder Frans Veltman:  “We hebben samen met alle overheden in Nederland afgesproken om vanaf januari 2015 duurzaam in te kopen. Dit geldt ook voor het energiegebruik. Met het kopen van deze bewijzen maken we een mooie stap in het verduurzamen van onze gemeente. Uiteraard blijft ons uitgangspunt dat we besparen op ons verbruik en op een duurzame manier onze eigen energie opwekken.

Foto: Frans Veltman, wethouder De Fryske Marren en Monique Plantinga, PlatformCO2neutraal

Laatste nieuws & ontwikkelingen

CO₂- compensatie

Bij veel (bedrijfs) activiteiten komt het broeikasgas CO₂ vrij. Dat draagt bij aan de klimaatverandering. CO₂- (of klimaat) compensatie is het opheffen van de negatieve effecten van broeikasgassen. U kunt als particulier, bedrijf of organisatie uw CO₂ uitstoot compenseren door de aanschaf van certificaten. Dat maken wij voor u zo overzichtelijk én eenvoudig mogelijk.

Type Certificaten

Onze certificaten komen tot stand middels projecten waarmee broeikasgassen worden voorkomen óf vastgelegd. Er bestaan verschillende typen certificaten naar locatie en de wijze waarop ze tot stand komen. Op dit moment werken wij aan een aanbod van certificaten uit onder andere:

Gecertificeerd

Onze certificaten worden geborgd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels en procedures. Aan projecten die emissies hebben gereduceerd geeft SNK koolstofcertificaten uit. Ook zet SNK zich in voor het verbinden van partijen. SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

Brochures:

Contact

Wilt u certificaten aanschaffen of meer informatie hierover ontvangen?

Neem dan contact op met Gerard Adema. g.adema@fmf.frl / 0651516147

 

Bent u een grondeigenaar? Neem voor de diverse provincies contact op met:

Fryslân: Arnoud de Vries, 06-86868846 of a.de.vries@fmf.frl (Valutavoorveen.nl)

Overijssel: Willem Seine, 06-53191928 of seine@natuurenmilieuoverijssel.nl

Utrecht: Max Zevenbergen, 06-41525451 of m.zevenbergen@nmu.nl  en Peter Smit, 06-516 23 860 of p.smit@nmu.nl 

Noord-Holland: Minella Haazelager, 06-405 592 98 of minella@mnh.nl 

Zuid-Holland: Alex Ouwehand, 06-42194046 of  a.ouwehand@milieufederatie.nl

PlatformCO2neutraal is een project van: