Valuta voor Veen

Eeuwenlang had het Nederlandse veenweidengebied een hoog waterpeil. Tegenwoordig is in veel veenweiden sprake van een diepere drooglegging. Veen oxideert wanneer het door ontwatering wordt blootgesteld aan zuurstof. Hierdoor laat het veen grote hoeveelheden CO2 los. Ook bodemdaling en het verdwijnen van veen zijn schadelijke gevolgen.

Veenweiden veroorzaken jaarlijks maar liefst circa 4 procent van de CO2-uitstoot in Nederland! Reductie is mogelijk door grondwaterpeil te verhogen. Hiervoor is de methodiek Valuta voor Veen voor ontwikkeld; boeren en grondeigenaren verhogen het waterpeil op hun land en krijgen daarvoor financiële compensatie door de verkoop van CO2-certificaten. Toepassing leidt tot uitgifte van verhandelbare CO2 certificaten op de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Naast inkomsten voor de grondeigenaar en een bijdrage aan de klimaatdoelen zijn er maatschappelijke baten zoals:

  • het tegengaan van bodemdaling
  • bijdragen aan herstel van biodiversiteit en
  • behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied.

De validatie door Stichting Nationale Koolstofmarkt geeft  kopers de garantie dat de CO2-besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

De methodiek is in de provincie Fryslân tot stand gekomen. De Radboud Universiteit heeft de afgelopen jaren metingen gedaan naar de CO2-uitstoot uit veenweidegebieden met verschillende grondwaterstanden. Op basis van deze meetgegevens is een formule ontwikkeld die de CO2-uitstoot uit veen kan berekenen. 

Op de onderstaande kaart ziet u alle gebieden in Nederland die aan de optimale eisen voldoen.