De verkoop van onze CO2-certificaten is gestart! U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie. Onderaan de pagina vindt u alle contactinformatie.

Maak kennis met Valuta voor Veen:

 

Minister Schouten over VvV:

Over ons

PlatformCO2neutraal is hét platform om uw CO2-uitstoot regionaal en betrouwbaar te compenseren. Voorheen stond het bekend onder de projectnaam ‘de Koolstofbank’. Het is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties die zonder winstoogmerk CO2-certificaten op dit platform beschikbaar stellen voor burgers, bedrijven en overheden. Hier komt aanbod en vraag bij elkaar; aanbieders  – afnemers. U kiest het project dat het beste bij u past en selecteert zelf de regio waar u wilt compenseren.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) borgt de kwaliteit van de CO2-certificaten, zodat de markt erop kan vertrouwen dat de
emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat ook daadwerkelijk is behaald. SNK heeft hiervoor een set aan regels en methoden vastgesteld.

CO2-uitstoot vanuit de Nederlandse veenweidegebieden wordt verminderd door het waterpeil in veengebieden omhoog te brengen. Deze peilverhogingsmethode is vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt en van toepassing op veenweidegebieden met een voldoende dik veenpakket (‘puur veen’). De peilverhogingsprojecten hebben een duur van 10 jaar. Op de afgesproken resultaten vindt monitoring plaats.

Laatste nieuws & ontwikkelingen

Duurzamer boeren is voor iedere boer weer anders

Voor melkveehouder Harmen van der Bij in Aldeboarn is het duidelijk. Hij is overgeschakeld van een gangbare naar een biologische veehouderij en voorziet dat de landbouw in de toekomst veel meer rekening moet houden met wensen van de maatschappij om meer te doen met de...

read more

Peil omhoog, CO2 omlaag!

Voor de komende tien jaar verhoogt boer Miedema op 32 hectare het waterpeil naar 15 centimeter onder het maaiveld. Door de peilverhoging stoot het veen minder CO2 uit, over de hele periode een slordige 4.370 ton, en levert Miedema verhandelbare CO2-certificaten op...

read more

CO₂- compensatie

Bij veel (bedrijfs) activiteiten komt het broeikasgas CO₂ vrij. Dat draagt bij aan de klimaatverandering. CO₂- (of klimaat) compensatie is het opheffen van de negatieve effecten van broeikasgassen. U kunt als particulier, bedrijf of organisatie uw CO₂ uitstoot compenseren door de aanschaf van certificaten. Dat maken wij voor u zo overzichtelijk én eenvoudig mogelijk.

Type Certificaten

Onze certificaten komen tot stand middels projecten waarmee broeikasgassen worden voorkomen óf vastgelegd. Er bestaan verschillende typen certificaten naar locatie en de wijze waarop ze tot stand komen. Op dit moment werken wij aan een aanbod van certificaten uit onder andere:

Gecertificeerd

Onze certificaten worden geborgd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels en procedures. Aan projecten die emissies hebben gereduceerd geeft SNK koolstofcertificaten uit. Ook zet SNK zich in voor het verbinden van partijen. SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

Brochures:

Contact

Wilt u certificaten aanschaffen of meer informatie hierover ontvangen?

Neem dan contact op met Gerard Adema. g.adema@fmf.frl / 0651516147

 

Bent u een grondeigenaar? Neem voor de diverse provincies contact op met:

Fryslân: Arnoud de Vries, 06-86868846 of a.de.vries@fmf.frl (Valutavoorveen.nl)

Overijssel: Willem Seine, 06-53191928 of seine@natuurenmilieuoverijssel.nl

Utrecht: Max Zevenbergen, 06-41525451 of m.zevenbergen@nmu.nl  en Ieke Benschop, 06-16878023 of i.benschop@nmu.nl

Noord-Holland: Erna Krommendijk, 06-30191288 of e.krommendijk@mnh.nl

Zuid-Holland: Alex Ouwehand, 06-42194046 of  a.ouwehand@milieufederatie.nl

PlatformCO2neutraal is een project van: